Thứ Sáu, 30 tháng 12, 2011

Lễ Hội Hoa Hà Nội
 Hình ảnh chưa thật sự hoàn chỉnh, nếu các cháu muốn có bộ ảnh tốt hơn hãy trọn địa điểm rồi thông báo cho Bác biết thông qua nick facebook: khoitran1957